Sinop
18°
parçalı bulutlu
nem: 82%
Y 19 • D 15
Weather from OpenWeatherMap
SİAD

DİĞER

 • Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Tez Türü Dil Konu
  391728 SEMRA DEMİR 2015 Yerli turistlerin turizm pazarlamasına yönelik talep düzeylerini etkileyen faktörlerin yeniden satın alma davranışlarına etkisi: Sinop ili örneği
  The effects of repurchase conducts of factors which effect thelocal tourists’ demand levels to the tourism marketing: Sinop province sample
  Yüksek Lisans Türkçe İşletme = Business Administration
  388019 RIZA ALTUN 2015 Üniversite öğrencilerinde dindarlık ve narsisizm ilişkisi (Sinop örneği)
  Religiosty and narcissism relation of university students (Sinop sample)
  Doktora Türkçe Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Sosyoloji = Sociology
  368355 NESLİHAN KARACAN 2014 Sinop ili yerleşim yeri adları üzerine bir dil incelemesi
  A language observation about settlement names of Sinop province
  Yüksek Lisans Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
  391383 FUNDA İNCE 2014 Türkiye’nin 1999 AB adaylığı sonrasında yerel seçimler, siyasal propaganda ve AB teması: Sinop örneği
  Local election, political publicity and EU theme after Turkey’s EU candidacy in 1999
  Yüksek Lisans Türkçe Uluslararası İlişkiler = International Relations
  351706 ŞAKİR EŞİTTİ 2013 Gözetim toplumunda sinoptikon ve sosyal medya
  Synopticon and social media in the surveillance society
  Doktora Türkçe Gazetecilik = Journalism
  345646 FİKRET TAŞKIN 2013 Üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi sistem tasarımı: Sinop tuğla fabrikaları araştırması
  Designing a cost accounting model in manufacturing companies: A research among brick producers in Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe İşletme = Business Administration
  350694 MEHMET KESKİN 2013 Konaklama işletmelerinde işgörenlerin hizmet kalitesi algılamaları: Sinop ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerine yönelik bir uygulama
  Employees perceptions of service quality in hospitality industry: An aplication of accommodation enterprises in Sinop province
  Yüksek Lisans Türkçe Turizm = Tourism
  302415 TUĞBA BOZLAR 2012 Sinop yöresi’nde doğal olarak yetişen doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.) taksonu odununun anatomik özellikleri ve farklı yetişme koşullarının bu özellikler üzerine etkisi
  Wood anatomical characteristics of native beech (Fagus orientalis Lipsky.) taxa of Sinop area and the effetcs of different growth environments on these characteristics
  Yüksek Lisans Türkçe Anatomi = Anatomy
  313383 SABRİ GEZER 2012 Kent ve sanat kapsamında uluslararası Sinop Bienali ve yankıları
  Within the city and arts international Sinop Biennial and echoes
  Yüksek Lisans Türkçe Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Kamu Yönetimi = Public Administration
  320491 SEVDE BURCU YURDAKUL 2012 Sinop ilinde kültürel çekicilikler ve turizm amaçlı kullanım olanakları
  Cultural atractiveness in Sinop and use opportunities for tourism purposes
  Yüksek Lisans Türkçe Turizm = Tourism
  253172 SELMAN ALMIŞ 2010 Eğitim yöneticilerinin bilgi yönetimine ilişkin yeterlikleri (Sinop ili örneği)
  Competences of education administrators about knowledge management (cities of Sinop sample)
  Yüksek Lisans Türkçe Bilgi ve Belge Yönetimi = Information and Records Management ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
  279669 SEVİM AY 2010 Telestia Metoduna Göre Hazırlanan Temel Beden Kalıplarının Telestia metoduna göre hazırlanan temel beden kalıplarının Sinop ilinde yaşayan 18-35 yaş arası kadınların beden yapısına uyumu üzerine bir araştırma
  A research about the fitting of basic patterns prepared by the telestia method to the body structure of women’s who lives in the city of Sinop and between the age of 18-35
  Yüksek Lisans Türkçe Giyim Endüstrisi = Clothing Industry
  199933 CEM GÜREL 2007 Sinop ili merkez ilçe tarim işletmelerinin sosyo-ekonomik yapisi, arazi ve gelir dağilimi, gelire etki eden faktörlerin incelenmesi Yüksek Lisans Türkçe Ekonomi = Economics ; Ziraat = Agriculture ; İşletme = Business Administration
  226983 COŞKUN ÖZDEMİR 2007 Sinop’un toplumsal yapısı
  Social structure of Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe Kamu Yönetimi = Public Administration ; Sosyoloji = Sociology
  234701 BERNA KURT 2007 Dansçı erkeğe yönelik önyargılı bakışın Sinop köçekleri örneği üzerinden incelenmesi
  Analysis of the prejudices against the male dancer in the case of Sinop köçeks
  Yüksek Lisans Türkçe Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sosyoloji = Sociology
  211273 KERİM MUTLU 2007 Sinop’ta sosyo-kültürel ve dini hayat- Gürcüler örneği
  Socio-cultural and religious life in sinop – the Gfweeorgians sample
  Yüksek Lisans Türkçe Din = Religion ; Sosyoloji = Sociology
  187345 NUH DOĞAN 2006 Adbilim açısından Samsun, Ordu ve Sinop ağızlarında armut, elma ve erik adları
  The names of pear, apple and plum in dialects Samsun, Ordu and Sinop as onomastics
  Yüksek Lisans Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
  184689 TUĞBA ARZU ÖZAL 2004 Chemical characterization of Sinopean archaeological common ware
  Sinop arkeolojik günlük seramiklerinin kimyasal karakterizasyonu
  Yüksek Lisans İngilizce Kimya = Chemistry
  133968 HAMİDE AYLA ŞENTÜRK 2003 Sinop-Ayancık Göynek yakaları üzerindeki el işlemelerinin turistik eşyaya uygulanmasına ilişkin hazırlanan öğretim programının etkililiğinin saptanması
  To Determine effectiveness of the education programme applied the touristic things on handworks of the Sinop Ayancık Göynek yakaları
  Yüksek Lisans Türkçe El Sanatları = Crafts
  122095 SAHRA ŞAHİN 2002 Sinop ve çevresinde ziyaret ve ziyaret yerleri üzerine fenomenolojik, morfolojik ve tipolojik bir inceleme
  A Phenomenological, morphological and typological study on visiting places in Sinop provincy
  Yüksek Lisans Türkçe Din = Religion
  108741 BÜLENT ESKİCİ 2002 Sinop ili turistik kaynaklarının Türk turizmi açısından değerlendirilmesi
  The Evaluation of supply resources of Sinop in terms of Turkish tourism
  Yüksek Lisans Türkçe İşletme = Business Administration
  91224 REMZİ TANIDIR 2000 Konjenital infantil esotropyada cerrahi sonrası sinoptoskopik değerlendirme
  Synoptoskopic evaluation in congenital infantile esotropia after surgery
  Tıpta Uzmanlık Türkçe Göz Hastalıkları = Eye Diseases
  59097 G. VİLDAN SEYHAN 1997 Sinop yöresinde yabanileşmiş olarak yetişen Cynara cardüncülüs L. üzerinde farmakognozik ön araştırma
  Pharmacognosic preliminary examinations on Cynara cardunculus L. wich grows qildly in Sinop
  Yüksek Lisans Türkçe Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
  63819 AYŞE AYVAZ 1997 Sinop ili ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin insan ilişkileri konusundaki görüşleri
  The Views of secondary school teachers and administrators about human relations in Sinop provience
  Yüksek Lisans Türkçe Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Halkla İlişkiler = Public Relations
  68887 ALİ DENİZ 1997 Türkiye’yi etkileyen sinoptik sistemlerin klimotolojisi Doktora Türkçe Meteoroloji = Meteorology
  22311 GÜLNAZ SAVRAN(AKDEMİR) 1992 Sinop ili ve çevresinde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini etkileyen sosyo-kültürel faktörler Yüksek Lisans Türkçe Antropoloji = Anthropology
  13440 M. SUAT KÜLEK 1991 1988 yılı Eylül-Ekim aylarında Türkiye’de sinoptik klima açısından hava tipleri Yüksek Lisans Türkçe Meteoroloji = Meteorology
  3791 YILMAZ YÜCEL 1988 Sinop ilinin tarım, sanayi, turizm potansiyelleri ve kalkınma için uygun yatırım alanlarının tesbiti Yüksek Lisans Türkçe Ekonomi = Economics
Sayfada yer alan Akademik Çalışmaların tamamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafında https://tez.yok.gov.tr/ adresinde yayınlanmaktadır. Yayınlanan çalışmaların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

SİAD Bilgi İşlem Komisyonu

SMMM ve SİAD Genel Başkan Yardımcısı Murat YURDAGÜL Başkanlığında Hazırlanmış olan siad.org.tr sitemize ilişkin tüm yazılı ve görsel verilerin paylaşımı için gerekli izin talebi bilisim@siad.org.tr adresine yapılabilir.

Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. Ağaoğlu 212 My Office Kat: 7 Daire 111 Güneşli, Bağcılar / İstanbul
Telefon: +90 (212) 391 05 41
E-mail: iletisim@siad.org.tr

Manşet

Bülten